VYPSÁNÍ XIX. ROČNÍKU SOUTĚŽE IBEROAMERICKÁ CENA

Tajemník Pro Tempore XIX. ročníku Iberoamerické ceny,

zastupující velvyslanectví iberoamerických zemí, akreditovaných u vlády České republiky, se sídlem v Praze, tj. Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska, Uruguaye a Venezuely;

v návaznosti na tradiční – roku 1994 započaté – vypisování soutěže, jíž se vysokoškolští studenti účastní se svými pracemi na témata z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomie, historie, literatury, politiky a společnosti iberoamerických zemí,

a s úmyslem pokračovat v upevňování kulturních vazeb a podpořit v České republice výzkum a poznávání Latinské Ameriky, karibské oblasti a Iberského poloostrova

vypisuje XIX. ročník Iberoamerické ceny a stanovuje následující

PODMÍNKY:

1. Zúčastnit se mohou všichni vysokoškolští studenti bakalářského a magisterského studia, české národnosti , žíjící v České republice, kteří předloží práci s přímým vztahem k Latinské Americe, karibské oblasti nebo Iberskému poloostrovu. Účastníci musí předložit doklad o studiu na vysoké škole.

2. Autoři musí své práce vypracovat ve španělském nebo portugalském jazyce. Hodnocen bude jejich obsah, jazyková úroveň a originalita.

3. Rozsah práce nesmí přesáhnout 20 stran, vyjma eventuální bibliografie a příloh. Práce musí být předložena ve formátu A4, psána písmem typu “Times New Roman” o velikosti 12, s dvojitým řádkováním a velikostí 11 téhož typu písma pro poznámky.

4. Práce musí být řádně podepsány autorem a uvádět:

 1. celé jméno
 2. datum narození
 3. studijní ročník
 4. adresu bydliště
 5. e-mail
 6. telefonické spojení
 7. název akademické instituce a fakulty či školy , kde autor v současné době studuje
 8. jméno akademického konzultanta
 9. souhlasné prohlášení dle bodu 5

5. Účastníci soutěže musí doložit svůj písemný souhlas s podmínkou, že odevzdané práce mohou být šířeny na univerzitách v České republice a v iberoamerických zemích, na internetových stránkách www.premioiberoamericano.cz či jiným způsobem, který bude porota považovat za vhodný.

6. Práce musí být odevzdány v tištěné i elektronické verzi v kanceláři tajemníka Pro Tempore (Velvyslanectví Argentiny v České republice, Panská 6, 110 00 Praha 1, eches@mrecic.gov.ar) a to nejpozději do 29. listopadu 2013.

7. Po obdržení všech prací se sejde porota, složená z vedoucích představitelů zastupitelských úřadů iberoamerických zemí, která předložené práce vyhodnotí a udělí příslušné ceny a vyznamenání. Porota je nejvyšší autoritou Iberoamerické ceny a proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat.

8. Porota udělí následující ceny:

 • První cenu: US$ 1.000
 • Druhou cenu: US$ 700
 • Třetí cenu: US$ 500

9. Ceny budou předány během slavnostního ceremoniálu v prostorách Karlovy univerzity v Praze, který se uskuteční v druhé polovině ledna 2014, datum bude upřesněno.

10. Iberoamerická cena se koná důležitou podporou Jeho Magnificence, rektora Univerzity Karlovy, RNDr. Václava Hampla.

S úctou

tajemník Pro Tempore

 

Guillermo Federico Kreckler
chargé d´affaires Argentinské republiky